Audit ISO 14001

BVCHSE-certifikat-DK-2014

Audit 2/8-2021

Bureau Veritas Certification Denmark A/S skrev følgende
auditkonklusion den 2/8-2021:

Auditering er baseret på stikprøver af tilgængelige informationer, og auditmetoderne, der blev anvendt, inkluderede interviews, observationer, stikprøver udført på aktiviteter og gennemgang af dokumentation samt registreringer.

Ledelsessystemet anvendes effektivt af alle medarbejdere, og det benyttes til effektive forbedringer overalt i organisationen.

Formålet med audit er tilfredsstillende opfyldt.

God ansvarlig opfølgning fra sidste besøg, og generelt en eksemplarisk miljøansvarlig adfærd i hele værdikæden.

Der er ikke rejst afvigelser, og Besma er derfor indstillet til fortsat
certificering op mod ISO 14001: 2015.

Audit 3/8-20

Bureau Veritas Certification Denmark A/S skrev følgende
auditkonklusion den 3/8-20:

  

Gennemgang af manual og ingen afvigelser rejst.

Systemdokumentation.
Effektiv implementering og vedligeholdelse.
Forbedring.
Væsentlige mål og målsætninger og overvågning af opnåelse.
Intern audit plan/program.
Ledelsens evaluering.
Korrigerende og forebyggende handlinger

Systemet er klar til recertificering. 

Resultat af Auditfase 1 er tilfredsstillende. Konklusion er dokumenteret.
Der kan fortsættes til Auditfase 2.

Der er ikke rejst afvigelser, og Besma er derfor indstillet til fortsat
certificering op mod ISO 14001: 2015.

 

Audit 20/8-19

Bureau Veritas Certification Denmark A/S skrev følgende
auditkonklusion den 20/8-19:

Der er også strategi for udviklingsarbejdet, der følger de
udfordringer, der er i de forskellige brancher for rengøring.
Samtidig er der også fokus på at sikre, at klassificeringer mv.
altid er så lav som muligt, selv når leverandørerne ændrer på
deres produkter.
Opfølgning pr. kunde er meget detaljeret. For hver eneste kunde.
Ledelsens evaluering referat 9. august 2019 og ledelsessystemet
er gennemgået.
Revisionsrapporter: Salg, adm, logistik og indkøb samt
produktionen er gennemgået.
Ingen afvigelser, dog et forbedringsforslag, der er taget til
efterretning.
Mål er set. Det er 3-årige mål.
Mål for produktudvikling er defineret som hensigter for at
opnå noget, da den arbejder typisk med substitution af
miljøfarlige stoffer.
Miljømål på salg er evalueret. Målene over tre år er stadig i fremgang,
dog har der været visse tilbagefald i 2018 i forhold til 2017.
Instruktioner er kendt af alle medarbejdere, og derfor godt implementeret.
Miljøpolitik, rammer og vilkår samt interessenter: Ingen væsentlige ændringer.

Der er ikke rejst afvigelser, og Besma er derfor indstillet til fortsat
certificering op mod ISO 14001: 2015.

Vedligeholdelsesbesøg 2 /20.08.19

Audit 23/8-18

Bureau Veritas Certification Denmark A/S skrev følgende
auditkonklusion den 23/8-18:

Besma har nu et modent miljøledelsessystem, der har miljørigtige produkter som sit virksomhedsgrundlag. Virksomhedens strategiske retning er at udvikle, producere og sælge miljørigtige rengørings- og renseprodukter. Dokumentation og systemelementer som ledelsens evaluering, intern audit, afvigelser og korrigerende handlinger miljømål, -performance, overholdelse
af lovkrav er blevet auditeret og fundet opdateret og OK.

Stadig meget fin styring på lovkrav, herunder evaluering af lovkrav.

Der foreligger for hvert miljøforhold driftsprocedurer med
fastlæggelse af ansvar, betingelser for job, hvad der skal gøres og

hvornår. Der evalueres på alle forhold i miljøgruppen og endelige
i forbindelse med ledelsens evaluering.

Besma arbejder fint på alle fronter jf. ovenstående.

Der er ikke rejst afvigelser, og Besma er derfor indstillet til fortsat
certificering op mod ISO 14001: 2015.

Recertificering efter ny standard

Audit 27/7-17

Bureau Veritas Certification Denmark A/S skrev følgende
auditkonklusion den 27/6-17:

Besma har fået revurderet og ajourført sit miljøledelsessystem,
så det nu fremstår fint i forhold til virksomhedens strategiske
retning med at udvikle, producere og sælge miljørigtige
rengørings- og renseprodukter.

Det er specielt blevet udarbejdet en kortlægning af væsentlige
miljøforhold i produktudvikling og i salg, og disse miljøforhold
er blevet prioriterede, og hvortil der også er udarbejdet mål
og handleplaner.

Der er fin styring på lovkrav, herunder evaluering af lovkrav.

Der foreligger for hvert miljøforhold driftsprocedurer med fastlæggelse
af ansvar, betingelser for job, hvad der skal gøres og hvornår.
Der evalueres på alle forhold i miljøgruppen og endelige i forbindelse
med ledelsens evaluering.

Audit 14/6-16

Bureau Veritas Certification Denmark A/S skrev følgende
auditkonklusion den 14/6-16:

“Besma har stadig et godt fungerende miljøledelsessystem,
som har været velholdt i mange år. Det er over tid blevet
tilpasset virksomheden og dets gøremål på en rigtig god måde.
Der er fin deltagelse af alle i virksomheden i forhold til deres
ansvarsområde.
Virksomhedens strategi er kædet uløseligt sammen med miljø-
ledelsessystem, idet Besmas salgsparametre netop er
miljøvenlige rensevæsker. Der arbejdes med salg af miljøvenlige
rensevæsker som miljøplaner, hvilket siger noget om sammen-
hængen mellem miljø og virksomhedens eksistensgrundlag.
Godt arbejde. Der er rejst to forbedringsforslag, som tages op
i forbindelse med recertificering mod den nye standard.
Virksomheden anbefales til fortsat certificering”.


Audit 11/8-15

Bureau Veritas Certification Denmark A/S skrev følgende
auditkonklusion den 11/8-15:

“Der er ikke rejst hverken afvigelser, observationer eller forbedrings-
forslag. Der er vel kun at sige: fortsæt det gode arbejde.”
Virksomheden anbefales til fortsat certificering.


Recertificering 11/6-14


Bureau Veritas Certification Denmark A/S skrev følgende ved recertificeringen
den 11/6-14:

Meget velbeskrevet og velimplementeret miljøledelsessystem.
God fokus på de væsentligste miljøforhold, nemlig jeres produkter.
Meget fin tilgang til intern audit med cases.
Meget fin viden om miljøforhold og afværgeforanstaltninger hos produktionsmedarbejderne.
Indstilling til certifikat anbefales.
Ingen afvigelser.

 

Audit 24/6-13

Bureau Veritas Certification Denmark A/S skrev følgende auditkonklusion
den 24/6-13:

Besma har et fint implementeret miljøledelsessystem, der bruges
aktivt i virksomheden. Miljøledelsessystemet er fokuseret både på produkt 
og produktionsforhold, og er på den måde inde på hele værdikæden for 
rengøringsmidler. Hele virksomhedens vision og eksistensgrundlag er
baseret på at levere miljørigtige rengøringsmidler, hvilket også fremgår
af systemet.
Der er sat ekstra ressourcer ind på produktudvikling, som virksomheden
ser som en styrke til både at lave miljøforbedringer og samtidig til at øge
salget.
Virksomheden har en god måde til at få opdateret lovgivningsstof på, 
og bruger dette aktivt til også at lave produktforbedringer.
Der er ikke givet afvigelser på dette besøg og virksomheden er indstillet 
til fortsat certifikat.

Audit 26/6-12 

Bureau Veritas Certification Denmark A/S skrev følgende auditkonklusion
den 26/6-12:

På baggrund af den gennemførte audit kan konstateres, at miljøledelsessystemet
er godt implementeret i de auditerede funktioner og der foregår et godt og grundigt
miljøledelsesarbejde på virksomheden. Der er ikke rejst afvigelser i forbindelse med
audit. Fortsat certificering anbefales. Der henvises i øvrigt til de i rapporten nævnte
observationer, styrker og forbedringsmuligheder.

Recertificering 21/6-11

Bureau Veritas Certification Denmark A/S skrev følgende ved recertificeringen
den 21/6-11:

Systemet lever fuldt ud op til kravene i ISO 14001.
Systemet er godt vedligeholdt og opdateret.
Systemet er fint udbygget med mange relevante driftsinstruktioner.
Ingen anbefalinger.
Ingen afvigelser.

Audit 6/5-10

Bureau Veritas Certification Denmark A/S skrev følgende ved audit den 6/5-10:

Styrker:
Der er en stor bevidsthed og fokus på miljø i hele organisationen, og ledelsessystemet er særdeles godt vedligeholdt og implementeret.
Der er en god styring af dokumentation i forbindelse med udvikling af nye/ændrede produkter.
Der er en god fokus på produkternes miljøforhold samt fastsat miljømål om forbedring af udvalgte produkters miljøforhold.
Dokumentation for intern audit.
Der er god orden i diverse registreringer og papirer.
Der er et godt kendskab til de lovmæssige krav, og ændringer i lovgivningen følges nøje.
Virksomheden fremstår pænt og ryddelig.

Forbedringsmuligheder:
Systemet for evaluering af overholdelse af lovmæssige krav bør detaljeres med hensyn til hvilke specifikke krav, der evalueres, og de tilhørende registreringer af resultatet af evalueringen.
Liste over væsentlige miljøforhold bør revurderes, så der bliver en mere klar skelnen mellem de væsentlige miljøforhold samt de udpegede indsatsområder.
Husk at bruge afvigelsessystemet konsekvent (f.eks. i forbindelse med udsættelse af intern audit).
Liste over transportklassificerede råvarer bør medtages i systemet.

Audit 23/4-09

Bureau Veritas Certification Denmark A/S skrev følgende ved audit den 23/4-09:

Styrker:
Virksomheden udviser god miljøbevidsthed og afsætter mange ressourcer til miljøarbejdet. Der er stor fokus på de miljømæssige aspekter ved virksomhedens produkter og der kommunikeres særdeles godt til kunderne og omgivelserne om væsentlige miljømæssige forhold ved brugen af virksomhedens produkter.
Virksomhedens ledelse og medarbejdere udviser stort engagement i miljøarbejdet.
Systemet er detaljeret, godt vedligeholdt og godt implementeret.
God orden i diverse registreringer og papirer.
God praksis for registrering af overholdelse af lov.
God praksis for håndtering af afvigelser.
God kommunikation med medarbejdere (bl. a. kvartalsmæssige miljøgruppemøder) om omgivelser (bl. a. jævnlig opdatering af hjemmeside, afholdelse af kurser, deltagelse i messer)
God kommunikation med myndigheder.
God praksis for uddannelse af medarbejdere.
God praksis for nødberedskab og brandberedskab.
God håndtering af affaldssortering i produktionen og på de udendørs arealer.
Virksomheden fremstår pænt og ryddeligt inde i produktionen og på de udendørs arealer.

Forbedringsmuligheder:
Overholdelse af lov bør tydeliggøres i ledelsens gennemgang.
Det bør undersøges mere detaljeret hvor mange brandenheder virksomheden må opbevare på Friis Hansensvej 6. Måske begrænser man sig unødigt. Besværlig transport mellem Ternevej og Friis Hansensvej af opløsningsmidler kan muligvis reduceres.

Audit 22/4-08

Bureau Veritas Certification Denmark A/S skrev følgende ved audit den 22/4-08:

Styrker:
Ledelsen og virksomhedens medarbejdere udviser stort engagement og fin miljøbevidsthed i alle væsentlige miljømæssige forhold. Systemet er godt og detaljeret beskrevet og er velimplementeret. Der findes detaljerede registreringer vedrørende væsentlig miljømæssige forhold. 
God praksis for både intern og ekstern miljøkommunikation: Gode og relevante referater fra kvartalsmæssige miljøgruppemøder, jævnlig opdatering af hjemmeside med relevant miljøinformation, udarbejdelse af diverse brochurer/foldere, deltagelse i messer.
God praksis for jævnlige brandøvelser og bevidsthed om nødberedskab.
Virksomheden fremstår pæn og ryddelig.

Forbedringsmuligheder:
Opdatering af gældende lov og evaluering af overholdelse af lov kan med fordel tydeliggøres.

Audit 6/10-06

Bureau Veritas Certification Denmark A/S skrev følgende ved audit den 6/10-06:

Konklusion:
Besma har et veldokumenteret miljøledelsessystem, der fungerer fint. Systemet er endvidere velimplementeret. Det er spændende at følge Besmas udvikling og salg af miljørigtige rengøringsmidler og -løsninger.

Styrker:
Flot ledelsessystem, der er meget veldokumenteret. Firmaet er meget miljøbevidst og det er bredt funderet i både produktion, salg og udvikling. Firmaet “ånder” af miljø. Der tages ansvar for, at de miljømæssige forhold er i orden i hele organisationen. Det interne auditsystem er fint og godt. Flot miljøkommunikation på nettet.

Forbedringsmuligheder:
Firmaet er i den situation, at deres forretningsmål og miljømål smelter sammen, idet deres berettigelse og mission på markedet er netop at sælge miljøvenlige rengøringsmidler. Det er derfor nærliggende at lave miljømål, der tager sigte på at forbedre dokumentation i hvad den miljømæssige effekt for en virksomhed eller for en normal dansk husholdning er i at skifte fra de “normale rengøringsmidler” til Besma-produkter. Dette miljømål skal kunne dokumenteres og vil få stor betydning for de videre strategier for miljøet hos Besma.

Se på mulighederne på salg indenfor detailmarkedet. Efter behov kan der senere blive set på salg indenfor den internationale dimension (arbejdet med Danida i udviklingslande) og fødevareområdet.